Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przed pożarami

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” wynika z dużego zapotrzebowania na działania prewencyjne, chroniące lasy przed powstawaniem pożarów, a także minimalizujące ich negatywne efekty.

Głównym celem realizacji Projektu jest zmniejszenie skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie zmniejszenie średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I i II kategorii zagrożenia pożarowego lasu.

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

- zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
- szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
- dokładniejszego prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
- skrócenia czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

 

 Więcej informacji o projekcie na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz w broszurze.

 

Nadleśnictwo Rytel w ramach przedmiotowego projektu zakupiło samochód patrolowo-gaśniczy, który stanowi wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów.