Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 62 lata, a przeciętna zasobność przekracza 280 m sześc./ha.

      Nadleśnictwo Rytel położone jest w III Krainie Przyrodniczo - Leśnej Wielkopolsko -Pomorskiej, w 1. Dzielnicy Borów Tucholskich, Mezoregionie Bory Tucholskie oraz 2. Dzielnicy Pojezierza Krajeńskiego i Mezoregionie Wysoczyzny Krajeńskiej.

      Pod względem klimatycznym tereny nadleśnictwa należą według W. Okołowicza do regionu Pomorskiego. Obszar ten charakteryzuje się niską przeciętną ilością opadów około 550 mm rocznie. Średnia roczna temperatura to +6,5 ºC. Średnia ilość dni z pokrywą śnieżną to 80 dni, a okres wegetacji trwa u nas około 195 dni.

      Nadleśnictwo Rytel położone jest w dorzeczu Wisły w zlewni rzeki Brdy. Ważnym elementem tego obszaru są liczne jeziora polodowcowe (jest ich kilkanaście) z największym Jeziorem Charzykowskim. Istotnym elementem warunków wodnych jest Wielki Kanał Brdy zbudowany w połowie XIX wieku.

     Rzeźba terenu to głównie piaszczysta równina sandrowa urozmaicona miejscami falistymi i pagórkowatymi oraz stromymi stokami doliny rzeki Brdy i niektórych jezior.

Gleby tego terenu to głównie gleby rdzawe i bielicowe oraz brunatne.
 
     Drzewostany Nadleśnictwa Rytel rosną głównie na borowych typach siedliskowych lasu (około 78% powierzchni), pozostałe to lasowe typy siedliskowe lasu.

     Gatunkiem panującym wśród drzew lasotwórczych na tym terenie jest Sosna pospolita (95%), pozostałe to Brzoza brodawkowata, Buk zwyczajny, dęby, Olsza czarna i inne.