Asset Publisher Asset Publisher

Nowa droga w Leśnictwie Jaty

W Nadleśnictwie Rytel pod koniec 2019 roku dokonano odbioru kolejnej inwestycji drogowej o długości ok. 5 km na terenie leśnictwa Jaty.

Droga została wybudowana ze środków Lasów Państwowych. Droga leśna (dojazd pożarowy nr 11) ze względu na swój stan tj. liczne wyboje, zastoiska wody, nierówności wymagała modernizacji. Pobocza drogi były pokryte warstwą humusu i darniny, co w okresie opadów deszczu powodowało jej rozmywanie i rozjeżdżanie. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu: koryta, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wierzchniej warstwy ścieralnej.

W ramach podjętych prac zostały także wykonane pobocza, mijanki, zjazdy, odprowadzenia wody oraz miejsce postoju. Powstała nawierzchnia z poszerzeniami tzw. mijankami oddalonymi od siebie ok. 300 m zabezpiecza bezpieczny ruch pojazdów, szczególnie na wypadek powstania pożaru w tamtym terenie. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do lokalnego rozwoju, umożliwi łatwiejsze poruszanie się i usprawni prowadzenie gospodarki leśnej. Ponadto będzie służyła społeczeństwu w celach turystycznych, turystyki pieszej i rowerowej.