Aktualności Aktualności

Powrót

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Realizując zapisy Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel informuje, iż jest zainteresowany zakupem na rzecz Skarbu Państwa lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rytel, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1356).

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Rytel oraz lokalizację proponowanych do sprzedaży gruntów, można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy. W przypadku trudności z ustaleniem właściwego terytorialnie nadleśnictwa, prosimy o kontakt telefoniczny.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości powinny spełniać poniższe kryteria:

  • według danych Ewidencji Gruntów i Budynków nieruchomość musi być sklasyfikowana jako las (symbol użytku Ls),
  • w przypadku gruntów rolnych muszą one być przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania jako grunty do zalesienia; w przypadku braku opracowanego mpzp powinna być wydana decyzja o warunkach zabudowy na zalesienie,
  • powinny być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),
  • uregulowany stan prawny (tj. założoną księga wieczysta, nieruchomość nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),
  • granice nieruchomości są znane, czytelne w terenie i nie mogą być przedmiotem sporów granicznych.

Zgodnie z ustawą o lasach, las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty między innymi w przypadku:

  • jego bezpośredniej przyległości (sąsiedztwa) do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
  • regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Dodatkowo, analizując otrzymaną ofertę, nadleśnictwo dokona oceny przydatności oferowanej nieruchomości pod kątem prowadzenia gospodarki leśnej.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy o lasach, nabycie lasu i gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Cena, za  którą nadleśnictwo nabywa nieruchomość nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ostateczna cena sprzedaży ustalana jest w drodze negocjacji.

Oferty sprzedaży zawierające dane pozwalające zidentyfikować nieruchomość (numer działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego, gmina, numer księgi wieczystej) wraz z podaniem proponowanej ceny sprzedaży, należy składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Rytel lub listownie na adres: Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rytel@torun.lasy.gov.pl. Po zweryfikowaniu otrzymanej oferty, nadleśnictwo zwróci się o dostarczenie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków (uproszczony wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopia mapy ewidencyjnej), zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przekazania informacji nt. występujących na nieruchomości ewentualnych trwałych naniesień i elementów infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

+48 52 334 1850 lub +48 52 334 18 59

Informacji udziela Adrian Talaśka - starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i mapy numerycznej w Nadleśnictwie Rytel.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów