Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa Rytel znajduje się od strony drogi asfaltowej (strony wschodniej) poprzez drzwi przeszklone otwierane automatycznie, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście od strony północnej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, traktowane jest jako wejście rezerwowe.

Wejście od strony placu wokół siedziby jest udostępnione głównie dla pracowników. Kolejne wejście do budynku od strony placu jest wejściem technicznym i jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza pracowników nadleśnictwa i obsługi gospodarczej).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu w okolicy siedziby nadleśnictwa oraz pod przystosowaną do tego celu wiatą. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Usytuowanie budynku na terenie równym nie wymaga zamontowania dodatkowych pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku ma ułożony z kostki brukowej dostęp do drzwi automatycznie otwieranych i prowadzi do holu budynku. Następnie można z holu poprzez otwierane drzwi wejść na korytarz gdzie zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, przestronna świetlica, zaplecze kuchenne i szatnia. Korytarze prowadzące do świetlicy i toalety nie mają progów do pokonania. Z tego poziomu wejście do pomieszczeń biurowych dla osób niepełnosprawnych jest niedostępne, gdyż barierą są schody łączące tę cześć z pomieszczeniami biurowymi.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na poziom pomieszczeń biurowych jest możliwy poprzez wejście od strony północnej.

Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze oraz piętrze budynku. Korytarze na parterze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego budynku. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Wysokość okienka kasy dostosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwość wejść do pomieszczeń biurowych na piętrze budynku przez osoby niepełnosprawne.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się niewidomym i słabowidzącym. Brak jest również pętli indukcyjnych. Obsługę budynku prowadzą pracownicy w ramach obsługi gospodarczej, którzy posługują się językiem polskim.

Istnieje możliwość skorzystania przez osobę niepełnosprawną z dzwonka umieszczonego przy głównym wejściu do nadleśnictwa, by ułatwić kontakt z osobą prowadzącą sprawę.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej spawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny nr tel.  +48 52 334 18 50 lub e-mailowo na adres: rytel@torun.lasy.gov.pl