Samochód

Czy mogę wjechać samochodem do lasu? Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach.  Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Także jazdę konną po lesie ustawa dopuszcza tylko drogami wyznaczonymi przez właściwego nadleśniczego.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.

Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna?

Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Jest to obowiązek zarządcy drogi, który powinien oznakować drogę zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o lasach. Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, gdzie nie wolno wjeżdżać. Należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

Nadleśnictwa ustawiają tablice informacyjne z drogami wyznaczonymi do ruchu i miejscami parkingowymi. Można także szukać takich informacji w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej.

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Wybierając się do lasu należy samochód pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Każde nadleśnictwo przygotowuje sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa. Najłatwiej na nią trafić wpisując adres www.lasy.gov.pl, a potem wybierając odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo.  

Nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie.

Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?

Strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.29c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać, wylegitymować i wydać polecenie co do zachowania się na drodze. Jeżeli samochód przewozi drewno lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach strażnik leśny ma także prawo do legitymowania innych osób, np. świadków wykroczeń i przestępstw, nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.

Należy się liczyć także z tym, że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy,  ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie stanowi, że grzywny są nakładane w zasadzie w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.

W przypadku gdy sprawcą wykroczenia jest osoba czasowo przebywająca na terenie naszego kraju lub osoba nie mająca stałego miejsca zamieszkania i pobytu, nakłada się mandat karny gotówkowy. W takiej sytuacji należność wpłaca się od razu osobie, która nałożyła mandat.

W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Realizując zapisy Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel informuje, iż jest zainteresowany zakupem na rzecz Skarbu Państwa lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rytel, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1356).

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Rytel oraz lokalizację proponowanych do sprzedaży gruntów, można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy. W przypadku trudności z ustaleniem właściwego terytorialnie nadleśnictwa, prosimy o kontakt telefoniczny.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości powinny spełniać poniższe kryteria:

  • według danych Ewidencji Gruntów i Budynków nieruchomość musi być sklasyfikowana jako las (symbol użytku Ls),
  • w przypadku gruntów rolnych muszą one być przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania jako grunty do zalesienia; w przypadku braku opracowanego mpzp powinna być wydana decyzja o warunkach zabudowy na zalesienie,
  • powinny być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),
  • uregulowany stan prawny (tj. założoną księga wieczysta, nieruchomość nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),
  • granice nieruchomości są znane, czytelne w terenie i nie mogą być przedmiotem sporów granicznych.

Zgodnie z ustawą o lasach, las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty między innymi w przypadku:

  • jego bezpośredniej przyległości (sąsiedztwa) do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
  • regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Dodatkowo, analizując otrzymaną ofertę, nadleśnictwo dokona oceny przydatności oferowanej nieruchomości pod kątem prowadzenia gospodarki leśnej.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy o lasach, nabycie lasu i gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Cena, za  którą nadleśnictwo nabywa nieruchomość nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ostateczna cena sprzedaży ustalana jest w drodze negocjacji.

Oferty sprzedaży zawierające dane pozwalające zidentyfikować nieruchomość (numer działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego, gmina, numer księgi wieczystej) wraz z podaniem proponowanej ceny sprzedaży, należy składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Rytel lub listownie na adres: Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rytel@torun.lasy.gov.pl. Po zweryfikowaniu otrzymanej oferty, nadleśnictwo zwróci się o dostarczenie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków (uproszczony wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopia mapy ewidencyjnej), zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przekazania informacji nt. występujących na nieruchomości ewentualnych trwałych naniesień i elementów infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

+48 52 334 1850 lub +48 52 334 18 59

Informacji udziela Adrian Talaśka - starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i mapy numerycznej w Nadleśnictwie Rytel.