Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy

Powrót

Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu - projekt z ochrony przeciwpożarowej

Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu - projekt z ochrony przeciwpożarowej

W 2018 roku Nadleśnictwo Rytel zakończyło realizację projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

Więcej informacji o projekcie na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

Nadleśnictwo Rytel beneficjentem projektu

Nadleśnictwo Rytel w ramach przedmiotowego projektu zakupiło samochód patrolowo-gaśniczy, który stanowi przede wszystkim wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów a ponadto może wykorzystywany do zadań prewencyjnych związanych z ochroną przeciwpożarową lasów polegających na m.in.:

 • kontrolowaniu fragmentów lasów położonych przy torach kolejowych, drogach publicznych i udostępnionych do ruchu drogach leśnych,
 • sprawdzeniu stanu tablic ostrzegawczych, informacyjnych i edukacyjnych,
 • sprawdzeniu stanu punktów obserwacyjnych i ich urządzeń,
 • sprawdzeniu stanu punktów czerpania wody,
 • sprawdzeniu stanu i przejezdności dróg pożarowych,

Kwota dofinansowania na ten cel dla Nadleśnictwa Rytel wyniosła 116 807,00 zł