Dokumenty aplikacyjne

Informujemy o możliwości składania dokumentów aplikacyjnych poza procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez Nadleśnictwo Rytel oraz przesłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres zamieszczony na stronie internetowej nadleśnictwa.

W przypadku nieumieszczenia na dokumencie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z prawami, a także klauzuli zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zakres umieszczonych danych wykracza poza zakres katalogu danych osobowych, do zbierania których uprawniony jest pracodawca w postepowaniu rekrutacyjnym, dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie niszczone, co będzie potwierdzone protokołem zniszczenia z adnotacją o przyczynie zniszczenia, a wiadomości e-mail trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych Nadleśnictwa.