Lasy niepaństwowe

Lasy prywatne stanowią ok. 18% lasów w Polsce. Ponad 70% Starostw Powiatowych powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Zgodnie z przepisami ustawy o lasach – Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Leśnicy w ramach tych działań na wniosek właścicieli:
•    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną,
•    odpłatnie udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych,
•    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe zagrażające trwałości lasów,
•   mogą organizować wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu,
•  na wniosek właściciela gruntu sporządzają plany zalesień, w przypadkach objętych przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

    Dla lasów stanowiących własność osób fizycznych sporządza się uproszczone plany urządzania lasu (w kompleksach pow. 10ha), oraz inwentaryzację stanu lasu (dla lasów rozdrobnionych poniżej 10ha) – na okresy 10 – letnie.
    
Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drewna w należącym do niego lesie, albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. W razie popełnienia wykroczenia orzeka się przepadek pozyskanego drewna.
Drewno pozyskane w lasach niepaństwowych podlega ocechowaniu, a właściciel lasu otrzymuje dokument potwierdzający legalność pozyskanego drewna.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel powierzył sprawowanie nadzoru w lasach niepaństwowych leśniczemu-szkółkarzowi Karolowi Grabanowi.

kontakt:

Karol Graban
tel. 52 398 56 98
kom. 694 439 420
e-mail: karol.graban.torun.lasy.gov.pl