OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Chojnicko – Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu

położony jest częściowo w granicach Nadleśnictwa, pomiędzy Tucholskim i Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, na terenie Równiny Charzykowskiej. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Woj. Bydg. nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 roku. Zajmuje on powierzchnię 15000 ha, z czego na lasy przypada 11136 ha, użytki rolne zajmują 2900 ha, wody 864 ha. Na rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody przypada 117 ha.  Na terenie nadleśnictwa obszar chronionego krajobrazu zajmuje powierzchnię 2786,31 ha.