Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Zastępca nadleśniczego - Z
kieruje i nadzoruje pracę leśniczych i Działu Gospodarki Leśnej w zakresie: hodowli lasu, użytkowania, nasiennictwa i selekcji, szkółkarstwa oraz edukacji, turystyki i certyfikacji FSC, PEFC.

Zastępca nadleśniczego - Z1
kieruje i nadzoruje pracę Działu Gospodarki Leśnej w zakresie: ochrony lasu, ochrony p.poż., stanu posiadania, Leśnej Mapy Numerycznej, zamówień publicznych, użytkowania zależnego i lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Stanowiska wyodrębnione w Dziale Gospodarki Leśnej w Nadleśnictwie Rytel:

- Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i gospodarki gruntami,
- Starszy specjalista Służby Leśnej ds. administrowania SILP, zagospodarowania lasu i ochrony p.poż,
- Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i mapy numerycznej,
- Starszy specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem,
- Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu,
- Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji,
- Specjalista Służby Leśnej ds. lasów niepaństwowych.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

W Nadleśnictwie Rytel wyodrębniono 15 leśnictw w dwóch obrębach leśnych:

Obręb Klosnowo:

- Leśnictwo Funka
- Leśnictwo Kopernica
- Leśnictwo Krojanty
- Leśnictwo Powałki
- Leśnictwo Turowiec
- Leśnictwo Wolność
- Szkółka

Obręb Rytel:

- Leśnictwo Jakubowo
-Leśnictwo Jaty
-Leśnictwo Jeziorko
- Leśnictwo Kosowa Niwa
- Leśnictwo Lutom
- Leśnictwo Młynki
- Leśnictwo Mylof
- Leśnictwo Żukowo

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez trzech inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, prowadzeniem sekretariatu nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw remontów bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie. Zajmuje się również budownictwem i remontami w nadleśnictwie oraz prowadzi zagadnienia związane z budową i utrzymywaniem dróg.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Leśniczy-kierownik wyłuszczarni nasion zajmuje się całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem wyłuszczarni nasion i stacji oceny nasion. Zleca prace w wyłuszczarni nasion. Przyjmuje szyszki do łuszczenia oraz wydaje pozyskane w ten sposób nasiona. Kieruje Stacją Oceny Nasion, która zajmuje się oceną nasion przeznaczonych do wysiania w szkółkach leśnych i kreślaniem przydatności zebranych nasion do wysiewu i wyhodowania z nich sadzonek drzew i krzewów leśnych.