Regulamin korzystania z dróg leśnych

Zasady poruszania się pojazdów silnikowych, zaprzęgowych oraz motorowerów po drogach leśnych reguluje artykuł 29 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. W myśl przywołanego przepisu, ruch pojazdów w lesie dozwolony jest drogami publicznymi oraz drogami leśnymi udostępnionymi do ruchu, oznakowanymi w czytelny i widoczny sposób. Uwaga! Na drogach leśnych nieudostępnionych do ruchu pojazdów mechanicznych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) – art. 29 – przepisy dotyczące ruchu pojazdów w lesie:

 

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust.1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust.2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:

1) pracowników nadleśnictw;

2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;

3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;

4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;

5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;

6) właścicieli lasów we własnych lasach;

7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;

8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;

8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych;

9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;

10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

Pełna treść ustawy o lasach jest dostępna na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) www.isap.sejm.gov.pl.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 20.10.2021 r. wprowadził do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, które zostały określone w „Regulaminie korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Rytel” (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 30/2021). Z kolei w „Regulaminie korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Rytel” (Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 30/2021), określono korzystanie z dróg nieudostępnionych do ruchu publicznego. Z treścią obu regulaminów można zapoznać się poniżej.