Regulamin korzystania z dróg leśnych

Zasady poruszania się pojazdów silnikowych, zaprzęgowych oraz motorowerów po drogach leśnych reguluje artykuł 29 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. W myśl przywołanego przepisu, ruch pojazdów w lesie dozwolony jest drogami publicznymi oraz drogami leśnymi udostępnionymi do ruchu, oznakowanymi w czytelny i widoczny sposób. Uwaga! Na drogach leśnych nieudostępnionych do ruchu pojazdów mechanicznych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 530) – art. 29 – przepisy dotyczące ruchu pojazdów w lesie:

 

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust.1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust.2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:

1) pracowników nadleśnictw;

2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;

3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;

4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
4a) pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz osób wykonujących badania na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z realizacją państwowego monitoringu środowiska;

5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;

6) właścicieli lasów we własnych lasach;

7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;

8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;

8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych;

9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;

10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.
 

Pełna treść ustawy o lasach jest dostępna na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) www.isap.sejm.gov.pl.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 20.10.2021 r. wprowadził do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, które zostały określone w „Regulaminie korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Rytel” (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 30/2021). Z kolei w „Regulaminie korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Rytel” (Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 30/2021), określono korzystanie z dróg nieudostępnionych do ruchu publicznego. Z treścią obu regulaminów można zapoznać się poniżej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Realizując zapisy Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel informuje, iż jest zainteresowany zakupem na rzecz Skarbu Państwa lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rytel, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1356).

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Rytel oraz lokalizację proponowanych do sprzedaży gruntów, można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy. W przypadku trudności z ustaleniem właściwego terytorialnie nadleśnictwa, prosimy o kontakt telefoniczny.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości powinny spełniać poniższe kryteria:

  • według danych Ewidencji Gruntów i Budynków nieruchomość musi być sklasyfikowana jako las (symbol użytku Ls),
  • w przypadku gruntów rolnych muszą one być przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania jako grunty do zalesienia; w przypadku braku opracowanego mpzp powinna być wydana decyzja o warunkach zabudowy na zalesienie,
  • powinny być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),
  • uregulowany stan prawny (tj. założoną księga wieczysta, nieruchomość nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),
  • granice nieruchomości są znane, czytelne w terenie i nie mogą być przedmiotem sporów granicznych.

Zgodnie z ustawą o lasach, las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty między innymi w przypadku:

  • jego bezpośredniej przyległości (sąsiedztwa) do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
  • regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Dodatkowo, analizując otrzymaną ofertę, nadleśnictwo dokona oceny przydatności oferowanej nieruchomości pod kątem prowadzenia gospodarki leśnej.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy o lasach, nabycie lasu i gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Cena, za  którą nadleśnictwo nabywa nieruchomość nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ostateczna cena sprzedaży ustalana jest w drodze negocjacji.

Oferty sprzedaży zawierające dane pozwalające zidentyfikować nieruchomość (numer działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego, gmina, numer księgi wieczystej) wraz z podaniem proponowanej ceny sprzedaży, należy składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Rytel lub listownie na adres: Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rytel@torun.lasy.gov.pl. Po zweryfikowaniu otrzymanej oferty, nadleśnictwo zwróci się o dostarczenie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków (uproszczony wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopia mapy ewidencyjnej), zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przekazania informacji nt. występujących na nieruchomości ewentualnych trwałych naniesień i elementów infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

+48 52 334 1850 lub +48 52 334 18 59

Informacji udziela Adrian Talaśka - starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i mapy numerycznej w Nadleśnictwie Rytel.