UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki ekologiczne mają kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności przyrodniczej obszarów leśnych. Większość użytków ekologicznych znajdujących się na naszych gruntach to torfowiska oraz zabagnienia terenu mające istotne znaczenie dla niektórych grup zwierząt. Dużą część naszych użytków stanowią podmokłe łąki i pastwiska wymagające ochrony czynnej. Starania o wykonywanie na nich kosztownych zabiegów ochronnych nadleśnictwo podejmuje wraz z organizacją pozarządową Ptaki Polskie. Odpowiednie gospodarowanie takimi terenami przez nadleśnictwo zapewnia przetrwanie ważnych i często zagrożonych wyginięciem gatunków.